Ryanairdontcarecrew

5 Feb 2012

RYANAIR ARE NOT INTERESTED IN SAFETY OF PILOTS ''GUARANTEED'' PILOTS LIVES ARE DAMAGED and the IAA SIT BACK AND DO NOTHING...PASSENGERS MUST HELP...

Ryanairdontcare Campaign can confirm the health and safety of Pilots is ignored by Ryanair and the Irish Aviation Authority.....Lives are at risk and Pilots concerns are not getting told....Aviation unions must do more....Below is the article from svt.se in Sweden... http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=svt.se%2F2.22620%2F1.2699932%2Fryanairs_piloter_varnar_for_flygsakerheten

The Sunday Report revealed that Ryanair did not care for more than half of the Consumer Complaints Board precipitates. Sen dess har många hört av sig och reagerat. Since then, many from them and responded. Nu varnar flera av Ryanairs piloter att deras tuffa arbetsvillkor kan vara en fara för flygsäkerheten. Now warns more of Ryanair's pilots to their harsh working conditions can be a hazard to flight safety.
-Om inte vi känner oss säkra och lugna där framme så kommer det att återspeglas på de beslut och aktioner som vi faktiskt gör. -If not, we feel confident and calm in front of you it will be reflected on the decisions and actions as we do. Det ställs ibland orimliga krav som inte ser till säkerheten i första hand och det kan leda både till incidenter och faktiskt olyckor. It is sometimes unreasonable demands that do not look for safety first and that can lead to both incidents and actual accidents.
Det säger en av Ryanairs piloter, som vill vara anonym. It says one of Ryanair's pilots, who wish to remain anonymous. Han säger att utvecklingen går mot sämre villkor, att piloterna pressas mer och mer och att riskerna därmed ökar. He says the trend toward worse conditions, the pilots pushed more and more and that the risks are therefore increasing.
-Det sker på bekostnad av bolag som faktiskt tar hand om sin personal, för de kan inte konkurrera på samma villkor som Ryanair, det är en orättfärdig konkurrens, fortsätter han. -It is at the expense of companies that actually takes care of its staff, because they can not compete on equal terms with Ryanair, it is an unjust competition, he continues.
"En nedåtgående spiral" "A downward spiral"
En annan pilot säger så här: Another pilot commented:
-Om jag skulle genomgå en operation då vill jag ju veta att kirurgen är utvilad, mår bra, inte är rädd för att ringa in sig sjuk - vi vill att de som flyger med Ryanair vet att de som sitter längst där fram inte alltid uppfyller de kraven. -If I had to have surgery then I will of course know that the surgeon is well rested, healthy, not afraid to call in sick - we want them flying with Ryanair know they are located at where the light do not always fulfill the requirements. Det värsta kan hända. The worst can happen. Med största sannolikhet kommer du fram välbehållen, men det är en nedåtgående spiral. Most likely, you will arrive safely, but it's a downward spiral.
Vi har genom vår granskning av Ryanair kommit i kontakt med ett antal personer med insyn i bolaget, både i Sverige och övriga Europa och de ger en samstämmig bild av piloter som känner sig allt mer pressade av sina arbetsvillkor som kontraktsanställda, där det gäller att leverera enligt avtal, vara flexibel och beredd på förflyttningar och förändringar, att själv stå för vissa kringkostnader och att inte bryta mot någon av alla paragrafer, för då blir det kontraktsbrott. We have, through our review of Ryanair in contact with several people familiar with the company, both in Sweden and Europe, and they paint a similar picture of the pilots who feel increasing pressure from their work as contract workers, where it comes to delivering under contract, be flexible and ready to movements and changes, to be borne by some peripheral and not to violate any of all the clauses, because then it becomes a breach of contract.
Flyger sjuka Flies sick
Det finns också en oro över att göra sig obekväm genom att stanna hemma och vara sjuk för ofta, för då kan det hända att man blir utfrågad av uppdragsgivaren. There is also a concern to make uncomfortable by staying at home and be sick too often, because then it may happen that you get questioned by the principal. En pilot vi talar med har själv flugit sjuk, en annan berättar att han vid flera tillfällen flugit med besättning som varit sjuk. A pilot we talk to have himself flown ill, another says he repeatedly flew with the crew who had been ill.
En stor del av Ryanair-piloterna arbetar på egna kontrakt, enligt facket är det cirka 75 procent, enligt Ryanair själva så är det färre än hälften. Much of Ryanair pilots working on their own contracts, according to the compartment is about 75 percent, according to Ryanair itself, it's less than half. Kontrakten skrivs med det engelska företaget Brookfield Aviation International, som sedan i sin tur förmedlar piloterna till irländska Ryanair. The contracts are written with the English company Brookfield Aviation International, which in turn mediates the pilots to the Irish Ryanair.
Andra stora flygbolag säger sig inte använda kontraktsanställda på samma sätt som Ryanair. Other major airlines say they can not use contract workers in the same way as Ryanair. Lufthansa, British Airways och SAS säger till Rapport att 100 procent av piloterna är fastanställda direkt av flygbolaget. Lufthansa, British Airways and SAS says to report that 100 percent of the pilots are permanently employed directly by the airline. Norwegian uppger att 94 procent är fastanställda men att man kommer utöka intaget av piloter från bemanningsföretag. Norwegian report that 94 percent are permanent but that it will expand the intake of pilots from the agency.
"Orimlig press" "Excessive pressure"
Det svenska pilotfacket har inte kollektivaavtal med varken Ryanair eller förmedlingsföretaget, så därför kan de inte företräda Ryanairs piloter när de får problem med sin uppdragsgivare. The Swedish pilot union has no collective agreement with either Ryanair or brokerage firm, so therefore they can not represent Ryanair pilots when they have trouble with his client. Gunnar Mandahl är ordförande för Svensk pilotförening, och han är kritisk till den här typen av upplägg, där man inte omfattas av de trygghetssystem man får som anställd av en arbetsgivare. Gunnar Mandahl is chairman of the Swedish pilotförening, and he is critical of this type of arrangement, which is not covered by the protection you get as an employee by an employer. Han tycker att det ställer för stor press på den enskilde piloten: He thinks it puts too much pressure on the individual pilot:
-I det här yrket så ser jag det som extra dåligt för att det sätter en orimlig press på individen i en del fall som kan vara osunt ur säkerhetssynpunkt. -In this profession, I see it as extra bad because it puts undue pressure on the individual in some cases may be unsound in terms of safety. Det kan också handla om väder, last, tekniska problem på flygplanet. It can also be about the weather, cargo, technical problems on the aircraft. Det är aldrig populärt att ställa en maskin med 200 passagerare någonstans och låta flygbolaget bekosta hotell, förseningspengar etc. It's never popular to make a machine with 200 passengers somewhere and let the airline pay for hotels, delay money, etc.
Ryanair: Falska anklagelser Ryanair: False accusations
Europeiska pilotfacket flaggar nu för att man snart kommer att agera mot Ryanair efter att ha granskat kritiska vittnesmål från lågprisbolagets piloter. European pilot union flag now that soon we will take action against Ryanair after a review of critical testimony from low-company pilots. Europafacket EFT kräver sedan länge att Ryanair respekterar rätten till kollektivavtal och fackmedlemskap i alla länder. ETUC EFT requires a long time that Ryanair respects the right to collective bargaining and union membership in all countries. Men allt det här är falska fackliga anklagelser säger lågprisbolagets kommunikationschef Stephen McNamara i en skriftlig kommentar till Rapport. But this is all false accusations union says the company's low-cost communications Stephen McNamara in a written comment to the report.
Stephen McNamara medger att de ifrågasätter sjukskrivningar, men det gör, menar han, de flesta företag. Stephen McNamara admits that they question the sick, but it does, he says, most companies. Övriga anklagelser från piloterna är enligt Stephen McNamara falska. Other allegations made by the pilots, according to Stephen McNamara false. 

John said,
Stephen McNamara ''THE PUPPET'' from Ryanair is False,he don't care about Pilots or Cabin Crew, all he care's about is his own Salary.....Let us not forget Paul Ridgard....Pilots need to take action now.......Ryanairdontcare Campaign will continue to protest against Ryanair who are guilty on wrecking so many lives of Pilots and Cabin Crew and it must stop...
Message to passengers......If you are looking at this blog and you ignore these issues from Pilots and Cabin Crew and still fly Ryanair then please ask yourself '' do i contribute to this exploitation continuing for the sake on a cheap ticket'' if your answer is YES....Time to change not only for your own life,your own children but for the well being of Crew at Ryanair...Together we can stop Ryanair who are Europe's Greatest Exploiter's of young people...

No comments: